Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

1 5

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về biên bản kiểm tra thực hiện cam kết nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩn an toàn. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội cung cam kết... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

(TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..........., ngàythángnăm

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ sở:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại: …………………………………….. Số Fax (nếu có):

4. Mã số (nếu có):

5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Cơ sở đã cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong:

Trồng trọt □

Chăn nuôi □

Nuôi trồng thủy sản □

Khai thác, sản xuất muối □

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □

Sơ chế nhỏ lẻ □

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn □

6. Số lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

7. Ngày kiểm tra:

8. Thành phần Đoàn kiểm tra:

1)

2)

9. Đại diện cơ sở:

1)

2)

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN (so với các quy định hiện hành tương ứng với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; Lý do không đạt và yêu cầu khắc phục):

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:

V. KẾT LUẬN KIỂM TRA:

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

........, ngày tháng năm
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm