Mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện công tác tài chính Đảng

1 3.162

Mẫu biên bản kiểm tra thực hiện công tác tài chính Đảng

Mẫu biên bản kiểm tra thực hiện công tác tài chính Đảng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra thực hiện công tác tài chính Đảng. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thành phần làm việc, kết quả làm việc, những ưu và khuyết điểm trong công tác thực hiện công tác tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tại đây.

Mẫu biên bản kiểm tra thực hiện công tác tài chính Đảng

Mẫu biên bản kiểm tra thực hiện công tác tài chính Đảng

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra thực hiện công tác tài chính Đảng như sau:

ĐẢNG UỶ …

ỦY BAN KIỂM TRA

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

............., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Thực hiện công tác tài chính đảng; thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí ….

Hôm nay, vào hồi … giờ .. phút ngày …, tại … Đoàn kiểm tra của … tiến hành kiểm tra.

A- THÀNH PHẦN LÀM VIỆC

Đoàn kiểm tra:

1- Đ/c …- Trưởng đoàn.

2- Đ/c …- Phó đoàn.

3- Đ/c …- Thư ký.

Chi bộ…:

1- ......................................................................................................................

2- ......................................................................................................................

Công tác chuẩn bị:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

B- KẾT QUẢ LÀM VIỆC

I- Công bố Quyết định Kiểm tra

- Thống nhất lịch kiểm tra tại chi bộ.

II- Kết quả Kiểm tra.

1- Việc quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên các quy định về tài chính cấp ủy và thực hiện thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí:

2- Việc thực hiện công tác tài chính cấp ủy và thực hiện thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí:

2.1- Công tác tài chính Đảng:

Hàng năm, Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện công tác tài chính Đảng theo quy định,...đồng thời chi hoạt động từ nguồn Đảng phí.

Thu: - Dư năm 20… chuyển sang: ..........

- Đảng phí năm 20…: .....................

Chi: - Trích nộp các cấp: ........................

- Chi hoạt động: ..............................

Dư đến tháng năm 20…: ...................

2.2- Tình hình thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí:

- Tổng số đảng viên:

2.1- Tình hình thu đảng phí:

- Số đảng phí phải thu: ....................................................................................

+ Số đảng phí đã thu: ......................................................................................

- Số đảng phí trích lại chi bộ: ..........................................................................

+ Số phải trích: ................................................................................................

+ Số đã trích: ...................................................................................................

- Số đảng phí trích lên đảng bộ: ......................................................................

+ Số phải trích: ................................................................................................

+ Số đã trích: ...................................................................................................

2.2- Thực hiện nguyên tắc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; chứng từ, sổ sách:

C- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I- Kết luận

1- Ưu điểm:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2- Khuyết điểm, hạn chế:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II- Kiến nghị.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

T/M CHI BỘ…

BÍ THƯ

TRƯỞNG ĐOÀN

Đánh giá bài viết
1 3.162
Thủ tục hành chính Xem thêm