Mẫu biên bản kiểm tra

1 15.411

Mẫu biên bản kiểm tra công tác

Mẫu biên bản kiểm tra là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra công tác. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian địa điểm kiểm tra, nội dung kiểm tra, thành phần tham gia kiểm tra, kiến nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra công tác tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra như sau:

TRƯỜNG ...................

BAN KIỂM TRA
----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

THEO QUYẾT ĐỊNH Số: ........

..........., ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN

KIỂM TRA CÔNG TÁC …………………..

Vào lúc……giờ….ngày……tháng……năm..., tại ………………Ban kiểm tra thành lập theo Quyết định số…….QĐ-THCS ngày ……. của Hiệu trưởng nhà trường về việc kiểm tra công tác …………………………. tại ………………………

I. Đại diện Ban kiểm tra:

- Ông (bà) ........................................................ chức vụ .............................

- Ông (bà) ........................................................ chức vụ .............................

- Ông (bà) ........................................................ chức vụ .............................

II. Đại diện bộ phận được kiểm tra:

- Ông (bà) ........................................................ chức vụ .............................

- Ông (bà) ........................................................ chức vụ .............................

III. Nội dung kiểm tra:

.....................................................................................................................

IV. Kiến nghị:

.....................................................................................................................

V. Ý kiến của bộ phận được kiểm tra:

.....................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào lúc ……… giờ ………. ngày …………………………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nau, mỗi bên giữ một bản./.

Đại diện Ban kiểm tra

Đại diện bộ phận được KT

Người ghi biên bản

Mẫu biên bản kiểm tra công tác

Mẫu biên bản kiểm tra

Đánh giá bài viết
1 15.411
Thủ tục hành chính Xem thêm