Mẫu biên bản làm việc của tổ thẩm định

Mẫu biên bản làm việc của tổ thẩm định về cơ sở lưu trú

Mẫu biên bản làm việc của tổ thẩm định về cơ sở lưu trú là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc của tổ thẩm định về cơ sở lưu trú. Mẫu biên bản nêu rõ thành phần tổ thẩm định, nội dung thẩm định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản làm việc của tổ thẩm định về cơ sở lưu trú như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH

Từ ngày …./…./…. đến ngày …../…../….., tại tỉnh/thành phố, Tổ thẩm định gồm đại diện các đơn vị sau tiến hành thẩm định cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

I. Thành phần Tổ thẩm định:

1. .............................................................................................................

2. ..............................................................................................................

II. Nội dung:

Danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã thẩm định:

STT

Tên CSLTDL

Địa chỉ

Quy mô

Hạng đề nghị

Ghi chú

1

2

...

Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và thực tế thẩm định, Tổ thẩm định thống nhất kết quả giữa các thành viên trong Tổ thẩm định trình….. (1)….. xem xét, quyết định công nhận hạng cho cơ sở lưu trú du lịch như sau:

STT

Tên CSLTDL

Đa chỉ

Quy mô

Hạng đề nghị

Ghi chú

1

2

....

Biên bản này làm xong vào hồi…… giờ……. ngày …../ …../…… Tổ thẩm định thống nhất, ký tên.

HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi:

(1) Tổng cục Du lịch (đối với hạng 4 sao trở lên); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (đối với hạng từ 1-3 sao)

Mẫu biên bản làm việc của tổ thẩm định về cơ sở lưu trú

Mẫu biên bản làm việc của tổ thẩm định về cơ sở lưu trú

Đánh giá bài viết
1 268
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm