Mẫu biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

1 119

Mẫu biên bản ghi chép mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

Mẫu biên bản ghi chép mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian mở niêm phong và giao nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG

VÀ GIAO, NHẬN ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

Hồi .......... giờ ......... ngày ......... tháng ........ năm ........ tại ..................

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định/giám định bổ sung/giám định lại số: ................... ngày ........ tháng ......... năm ...................... của ...............................

Chúng tôi gồm:

Bên giao: .................................................................................................

thuộc Cơ quan .........................................................................................

Bên nhận: .................................................................................................

thuộc Cơ quan ..........................................................................................

Ông/bà: .....................................................................................................

Đã tiến hành mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định theo Quyết định trưng cầu giám định trên.

Tình trạng đối tượng gửi giám định (Ghi rõ tình trạng niêm phong, cách đóng gói và bảo quản, tên, số lượng, chất lượng của từng đối tượng giám định và tài liệu, đồ vật liên quan):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Việc giao, nhận kết thúc hồi..................giờ................... ngày............ tháng .......... năm ........

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao, một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

Mẫu biên bản ghi chép mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định

Đánh giá bài viết
1 119
Thủ tục hành chính Xem thêm