Mẫu biên bản nghiệm thu công trình lâm sinh

1 23

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình lâm sinh là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu công trình lâm sinh là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình lâm sinh là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu công trình lâm sinh. Mẫu nêu rõ nội dung nghiệm thu, thông tin công trình lâm sinh... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình lâm sinh

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.........., ngày......... tháng......... năm..........

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

1. Tên công trình lâm sinh hoặc hoạt động bảo vệ rừng:

2. Địa điểm: (vị trí theo đơn vị hành chính)

3. Thành phần nghiệm thu (ghi rõ họ và tên, chức vụ, tổ chức)

a) Phía chủ đầu tư (bên A)

+ Ông/Bà:

+…….

b) Phía đơn vị/cá nhân nhận hợp đồng (bên B)

+ Ông/Bà:

+ …….

c) Bên khác liên quan (nếu có):

+ Ông/Bà:

4. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc : ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: .................................

5. Đánh giá các nội dung đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

Hồ sơ thiết kế được duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận:

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (ghi rõ tên tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu).

- Hồ sơ thầu (nếu có).

- Hợp đồng thi công.

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng.

- Biên bản nghiệm thu những bước công việc đã thực hiện trước đó.

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu có).

b) Về chất lượng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật có liên quan đến đối tượng nghiệm thu:

- Đưa ra các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu theo bảng số liệu đo đếm tại mục 6.

b) Các ý kiến khác, nếu có.

6. Bảng đánh giá các chỉ tiêu nghiệm thu.

a) Đối với nghiệm thu hạng mục.

STT

Số hiệu lô hoặc số hiệu ô tiêu chuẩn đo đếm

Tên chỉ tiêu nghiệm thu

Biện pháp xử lý

Đúng thiết kế

Không đúng thiết kế

 

 

Tiểu khu

 

 

 

 

Khoảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô tiêu chuẩn số 1

 

 

 

 

Ô tiêu chuẩn số 2

 

 

 

 

…….

 

 

 

b) Đối với nghiệm thu hoàn thành: áp dụng các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định 4150/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018.

7. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn tiếp theo (nếu có);

- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian bên nhận hợp đồng phải hoàn thành công tác sửa chữa;

- Các nội dung khác (nếu có).

Đại diện
Chủ đầu tư

Đại diện
Bên nhận hợp đồng

Bên khác có liên quan

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình lâm sinh

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình lâm sinh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm