Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

1 54.350

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là mẫu biên bản nghiệm thu được lập ra khi nghiệm thu công việc xây dựng công trình. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình nêu rõ thông tin công trình, dự án, thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, đánh giá công việc xây dựng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: .............................

Công trình: .............................................................................................................

Hạng mục: .............................................................................................................

1. Đối tượng nghiệm thu: ........................(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)..............

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

- Ông: ............................................. Chức vụ: ........................................................

● Đại diện Nhà thầu thi công: .................................(Ghi tên nhà thầu).........................

- Ông: .......................................... Chức vụ: ............................................................

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: .....giờ ..... ngày....tháng....năm....

Kết thúc: ......giờ ..... ngày.....tháng....năm.....

Tại công trình: ...........................................................................................................

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

- Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

- Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv...

* Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv...

* Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv...

* Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv...

* Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

Đánh giá bài viết
1 54.350
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm