Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép việc nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Mẫu nêu rõ Nghị định 32/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản việc nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày.... tháng.... năm....

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐẶT HÀNG
Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Căn cứ Nghị định số / /NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định/Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

Căn cứ Quyết định số... của bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập...

Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước...

Căn cứ …………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày .... tháng... năm... chúng tôi gồm có:

- Đại diện cơ quan, tổ chức đặt hàng:

+ Ông/bà………………………………………., chức vụ ……………………………

+ Ông/bà………………………………………., chức vụ ……………………………

+ ………………………………………………………………………………………

- Đại diện đơn vị sự nghiệp công lập nhận đặt hàng...

+ Ông/bà………………………………………., chức vụ ……………………………

+ Ông/bà………………………………………., chức vụ ……………………………

+ ………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như sau:

1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ...

a) Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công đặt hàng.

b) Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công được nghiệm thu.

c) Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

d) Đơn giá, giá đặt hàng tại quyết định đặt hàng.

đ) Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có).

e) Dự toán kinh phí đặt hàng theo quyết định đặt hàng.

g) Quyết toán kinh phí đặt hàng (chi tiết theo số lượng, khối lượng thực hiện từng thời điểm và theo đơn giá, giá đặt hàng hoặc đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền).

h) Kinh phí còn được cấp tiếp hoặc thừa nộp trả lại ngân sách.

i) Nội dung khác (nếu có).

* Ý kiến của cơ quan, tổ chức đặt hàng.

* Ý kiến của đơn vị sự nghiệp công lập nhận đặt hàng.

2. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước... (nội dung nghiệm thu như điểm 1 nêu trên).

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN,
TỔ CHỨC ĐẶT HÀNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 213
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm