Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu kết quả khảo sát. Mẫu nêu rõ nội dung nghiệm thu, thời gian và địa điểm lập biên bản...

2. Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

….….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Dự án:. …..(tên dự án)….

Số:………...

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công việc khảo sát, bước thiết kế)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp Luật:……….……….

b) Tổ chức, cá nhân giám sát khảo sát, nếu có: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp Luật:………………..

c) Tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp Luật:………………..

- Họ và tên, chức vụ chủ trì khảo sát:………………………………..

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:….ngày…tháng…năm…

Kết thúc:…ngày…tháng…năm…

Tại: ………………………………………………………………………………….

4. Đánh giá báo cáo kết quả khảo sát:

a) Về chất lượng công tác khảo sát (đối chiếu với nhiệm vụ khảo sát);

b) Về quy mô và phạm vi khảo sát (đối chiếu theo hợp đồng giao nhận thầu);

c) Về số lượng, hình thức báo cáo kết quả khảo sát;

d) Các vấn đề khác, nếu có.

5. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả khảo sát.

- Yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh và các kiến nghị khác, nếu có.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KHẢO SÁT
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện và đóng dấu, nếu có)

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện và đóng dấu, nếu có)

CHỦ TRÌ KHẢO SÁT
(ký, ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GIÁM SÁT KHẢO SÁT
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện và đóng dấu, nếu có)

Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát gồm:

- Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

 Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

Mẫu biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 258
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm