Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

1 75.692

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Mẫu biên bản nêu rõ hạng mục công trình, thời gian và thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại đây.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

- Công trình: .........................................................................................................

- Gói thầu: ............................................................................................................

- Số Biên bản nghiệm thu: ......................................................................................

- Ngày nghiệm thu: .................................................................................................

- Khối lượng thực hiện: từ ngày....tháng....năm....đến ngày...tháng....năm....

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

2. Đại diện nhà thầu thi công: .......................................... (Ghi tên nhà thầu)

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

- Ông: ........................................... Chức vụ: .........................................................

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

STT HẠNG MỤC
CÔNG VIỆC
Đơn
vị
tính
KHỐI LƯỢNG Ghi chú
Trúng thầu Đã điều chỉnh
bổ sung
Đã nghiệm thu các đợt trước Nghiệm thu đợt này
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
               
               
               

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10
(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ghi tên Nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GS P. GIÁM ĐỐC CÁN BỘ KT GIÁM ĐỐC

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi theo danh mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 75.692
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm