Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu biên bản về việc nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Mẫu được ban hành theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản ghi chép nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Số:.../BBTLHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày... tháng... năm ...

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

V/v cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự;

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày….. của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định/Quyết định ……………………………….……………………….

Căn cứ Hợp đồng số …………………………….……………………………………

Căn cứ vào báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích);

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm đặt hàng …………………

Căn cứ ………………………………………………………………………………..…

Hôm nay, ngày.... tháng... năm... chúng tôi gồm có:

- Đại diện bên A: (cơ quan, tổ chức ký Hợp đồng đặt hàng: …………………….……)

+ Địa chỉ: …………………………………………………………………………..…..

+ Điện thoại: ……………………………………….., Fax: …………………………..

+ Mã số thuế (nếu có): …………………………………….…………………………..

+ Tài khoản: ……………………………………………………………………………

+ Do ông (bà): ………………………………………………………………………….

+ Chức vụ: ……………………………………………..……………. làm đại diện

- Đại diện bên B (đơn vị nhận Hợp đồng đặt hàng: …………………………………)

+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

+ Điện thoại: ……………………………………….., Fax: ………………………….

+ Mã số thuế: …………………………………………………………………………

+ Tài khoản: …………………………………………………………………………..

+ Do ông (bà): …………………………………………………………………………

+ Chức vụ: ………………………………………………………………. làm đại diện

Hai bên thống nhất nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích) như sau:

- Số lượng, khối lượng sản phẩm theo hợp đồng: ………………………..…………

- Số lượng, khối lượng sản phẩm đặt hàng được nghiệm thu: ……………………..

- Đơn giá, giá đặt hàng theo hợp đồng: ……………………………………………….

- Đơn giá, giá điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có): ………

- Giá trị hợp đồng: …………………………………………………………....…………

- Giá trị thanh toán: …………………………………………………….……………....

- Kinh phí đã được cấp ứng: …………………………………………………………..

- Kinh phí còn được cấp tiếp hoặc thừa nộp trả lại ngân sách: ……………………

* Trường hợp hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, có thể bổ sung các nội dung như sau:

- Kinh phí được trợ giá theo hợp đồng: ………………………………………………

- Kinh phí được trợ giá theo kết quả nghiệm thu: ……………………………………

- Kinh phí trợ giá đã được cấp ứng: …………………………………………………..

- Kinh phí trợ giá được cấp tiếp hoặc thừa nộp trả ngân sách: ……………………

* Nội dung khác (nếu có).

* Ý kiến của cơ quan, tổ chức đặt hàng (bên A): ……………………………………

* Ý kiến của đơn vị nhận đặt hàng (bên B): ……………………………………..……

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 775
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm