Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải

1 6.632

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu các thiết bị chạy thử không tải. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin hạng mục công trình, hệ thống thiết bị nghiệm thu, thành phần và thời gian nghiệm thu, nội dung nghiệm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công bê tông nhựa

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU THIẾT BỊ CHẠY THỬ KHÔNG TẢI

SỐ: ...............

Công trình: ..................................................................................................................

Hạng mục: ..................................................................................................................

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu: ........(Ghi rõ tên hệ thống được nghiệm thu)............

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án .......................................................................................

- Ông: ............................................. Chức vụ: .............................................................

- Ông: ............................................. Chức vụ: .............................................................

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát).................................

- Ông: ............................................... Chức vụ: ...........................................................

- Ông: ............................................... Chức vụ: ...........................................................

● Đại diện nhà thầu cơ khí, thiết bị: ...................(Ghi tên nhà thầu)..................................

- Ông: ......................................... Chức vụ: .................................................................

- Ông: ......................................... Chức vụ: .................................................................

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ............giờ......ngày......tháng......năm.....

Kết thúc: ................giờ.....ngày.....tháng.......năm.........

Tại công trình: ..............................................................................................................

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị không tải:

a. Về căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

- Các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt.

- Bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công lập.

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị.

b. Về chất lượng chạy thử không tải:

(Ghi rõ chất lượng chạy thử có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

c. Các ý kiến khác (nếu có):

5. Kết luận:

(Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành chay thử có tải).

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Lãnh đạo CBGS
(Ký, ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT
Lãnh đạo CBGS
(Ký, ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU CƠ KHÍ TB
Lãnh đạo CBGS
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 6.632
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm