Mẫu biên bản sinh hoạt chủ nhiệm

1 3.581

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Lớp………….

 

                                             Tuần:.......

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:… giờ … phút, ngày………tháng………năm 20…

- Địa điểm: Tại phòng học lớp………, Trường THCS ………………..

II. Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp…..: Thầy/cô………………. (chủ trì)

- Tập thể lớp………

- Vắng mặt:………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Các tổ nhận xét hoạt động của tổ mình phụ trách:

- Tổ 1:……………………………………………………………………………………………

- Tổ 2:……………………………………………………………………………………………

- Tổ 3:…………………………………………………………………………………………….

2. Ý kiến của các thành viên trong lớp:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Các lớp phó nhận xét tình hình học tập của các tổ, cá nhân trong tuần qua:

………………………………………………………………….………………………………...

………………………………………………………………....…………………………………

4. Lớp trưởng nhận xét chung tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:

.........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………....

5. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét các hoạt động trong tuần:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Xử lí vi phạm: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Kế hoạch tuần tới:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

+ Hoạt động khác:………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………………cùng ngày.

GVCN Thư kí

 

 

Đánh giá bài viết
1 3.581
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm