Mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

1 3

Mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên là gì? Mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên là gì?

Mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung của biên bản thẩm định...

2. Mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

…………………….
……………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG TỪ TỰ NHIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng …….. năm ....., hồi ……giờ .... Tại: …………….……...

Chúng tôi gồm:

1)…………………………, chức vụ: ……………….., đơn vị: ………….. Chủ tịch Hội đồng

2)…………………………, chức vụ: ……………….., đơn vị: ………….. Thành viên Hội đồng

3)…………………………, chức vụ: ……………….., đơn vị: ………….. Thành viên Hội đồng

Tiến hành thẩm định phương án khai thác động vật rừng từ tự nhiên của tổ chức, cá nhân: (ghi đầy đủ thông tin về chủ rừng quy định tại mục 1 phần I Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này):

...................................................................................................................................

I. Nội dung thẩm định: (ghi ý kiến thẩm định về các nội dung quy định tại phần II Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này), cụ thể:

1. Về tổng quan chung khu vực khai thác:

...................................................................................................................................

2. Về hiện trạng của địa điểm đề nghị khai thác:

...................................................................................................................................

3. Về loài đề nghị khai thác

...................................................................................................................................

4. Về phương án khai thác

...................................................................................................................................

II. Kết luận sau thẩm định: (Kết luận các nội dung thẩm định và ghi rõ tỷ lệ thành viên Hội đồng đồng ý phê duyệt phương án khai thác, ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện nếu có)

...................................................................................................................................

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành ……. bản, Chủ tịch Hội đồng 02 bản, các thành viên thẩm định mỗi bên một bản./.

ĐẠI DIỆN
……………..
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN
……………..
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Mẫu biên bản thẩm định khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm