Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giảng dạy

1 2.088

Mẫu biên bản ghi chép về việc thanh lý hợp đồng giảng dạy

Mẫu biên bản ghi chép về việc thanh lý hợp đồng giảng dạy là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh lý hợp đồng giảng dạy. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của người giảng dạy, nội dung thanh lý... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép về việc thanh lý hợp đồng giảng dạy như sau:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Số:.......... / .............

Căn cứ vào việc thực hiện hợp đồng giảng dạy đã ký số:......./................ngày.....tháng.…năm 20..

Hôm nay, ngày......tháng…...năm 20….. tại Trường ..........................., chúng tôi gồm:

Bên A:

- ..................................................... - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ..........................................;

- ..................................................... -Trưởng phòng Đào tạo (người được ủy quyền ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng giảng dạy)

Tài khoản: .................................... tại kho bạc nhà nước ..................................; Mã ĐVQHNS: ...............................;

Mã số thuế: .....................................................

BênB: Ông/Bà................................................................ Học vị/ Ngạch:…………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………………cấp ngày….../..…/……….tại……………….………………

ĐT:……………………..… .; Mã số thuế TNCN:……………….………………………………..

Số Tài khoản ngân hàng:……….…………......….Tên ngân hàng:…………………….……..

giảng dạy môn:.....................................................................................................................

tại lớp:...................................................................................................................................

Cùng thanh lý hợp đồng giảng dạy với nội dung phần thanh toán theo số giờ thực hiện sau:

- Giờ giảng bài qui chuẩn: .......................................giờ

- Giờ chấm bài kiểm tra điều kiện (nếu có): .............giờ

Tổng cộng:.................giờ

Đơn giá: ...................đồng/giờ

Tổng số giờ thanh toán: ...................giờ

Tổng số tiền thanh toán: ............................đồng (Bằng chữ:............................................................)

Chúng tôi cam kết số giờ kê khai trên đây là đúng và đã hoàn thành, nay làm thanh lý hợp đồng để thanh toán.

GIẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Mẫu biên bản ghi chép về việc thanh lý hợp đồng giảng dạy

Mẫu biên bản ghi chép về việc thanh lý hợp đồng giảng dạy

Đánh giá bài viết
1 2.088
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm