Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện là mẫu biên bản được lập ra để thanh lý hợp đồng huấn luyện. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin nội dung thanh lý... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN THANH LÝ
HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN

Hôm nay, ngày.../.../20.. tại …………………………….. chúng tôi gồm:

Bên A: (Tên cơ quan LĐTBXH)

- Địa chỉ: …………………………………..Điện thoại: …………………………………..

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ:……………………….…....

Bên B: (Tên Tổ chức huấn luyện)

- Địa chỉ: ………………………………….., ĐT: ……………………………………...….

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ: ……………..……………..

- Tài khoản số:………………………………….. tại ngân hàng …………………………..

Căn cứ Hợp đồng huấn luyện số /20..../HĐHL ngày / /20.... giữa ...(Tên cơ quan LĐTBXH).... và (tên Tổ chức huấn luyện) tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có địa chỉ tại ………………………………….., hai bên cùng thống nhất thanh lý Hợp đồng huấn luyện nói trên như sau:

1. Bên A và Bên B đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên như đã thỏa thuận và cam kết theo hợp đồng.

2. Bên B đã thực hiện hoàn thành việc huấn luyện (tên chuyên đề huấn luyện) cho …………..người tham dự huấn luyện. Trong đó, có …………………Người hoàn thành lớp huấn luyện.

3. Kinh phí lớp huấn luyện: …………………………………..đồng (bằng chữ) gồm:

Số người x mức học phí/người = …………….đồng (bằng chữ) Có danh sách người hoàn thành lớp huấn luyện kèm theo.

4. Số kinh phí bên A đã tạm ứng cho bên B là: …………………………………..đồng.

5. Số kinh phí còn lại bên A phải thanh toán cho bên B là: …………………………… đồng.

Bằng chữ: …………………………………..………………………………………………

6. Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữa 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện

Đánh giá bài viết
1 196
Thủ tục hành chính Xem thêm