Biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng - Thủ tục thanh lý hợp đồng

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc biên bản thanh lý hợp đồng - thủ tục thanh lý hợp đồng để bạn đọc cùng tham khảo. Thủ tục thanh lý hợp đồng là khâu đoạn cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng kinh tế nào đó mà bạn và đối tác đã ký kết trước đó. Để tránh những phiền phức có thể xảy ra sau khi hết hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực, bạn nên thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh chanh chấp giữa các bên liên quan, sau đây là mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

Biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Mẫu hợp đồng kinh tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

--------------------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

“Số: ……/HĐMB/……”

 

- Căn cứ vào bộ luật dân sự và luật thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ hợp đồng mua bán Số: …………., giữa Công ty …….. và ………, đã ký ngày ……..;

- Căn cứ biên bản bàn giao nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng giữa Công ty……….& ………, đã ký ngày………..

        Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …. tại ….., chúng tôi gồm:

BÊN MUA: ……………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ : ………………………………...........………………………………………………

Đại diện : ……………………….……… Chức vụ:…………….......………………………

Điện thoại : ………………………….….. Fax:…………………......………………………

Mã số thuế : ………………………………………………………………………....……….

Tài khoản : ………………………………………………………………..………………….

Tại : ………………………………………………………………….................…………….

Giấy ủy quyền số: ………………………………………………………………..………….

BÊN BÁN: …………………………………………………………………….……………..

(Sau đây gọi là bên B )

Địa chỉ : ……………………………………………………………............……….………..

Đại diện :…………………………… Chức vụ: ………………..............……….…………

Điện thoại : ………………………….. Fax : ……………………...........………..………..

Mã số thuế : ………………………………………………………....………………………

Tài khoản : …………………………………………………………......……………………

Tại : …………………………………………………………………….................…………

Bên A và bên B nhất trí ký biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán Số: …………, đã ký ngày………….. theo các điều khoản như sau:

Điều 1: Hàng hoá

- Bên B đã lắp đặt, vận hành chạy thử bàn giao thiết bị cho bên A theo đúng như bản Hợp đồng mua bán Số: ………………., giữa Công ty ……………. & Công ty ……….., đã ký ngày………..;

- Bên A đã nhận đủ về số lượng hàng hoá, đúng chủng loại đạt yêu cầu về cấu hình và thông số kỹ thuật như đã thể hiện trong hợp đồng mua bán Số:……………, giữa Công ty ……… & Công ty ………., đã ký ngày………………..;

Điều 2: Giá hợp đồng và thanh toán

2.1 Tổng giá trị của hợp đồng (đã bao gồm thuế VAT): …………………. VNĐ

Bằng chữ: ………………………………………….

2.2 Thanh toán:

- Bên B đã nhận được ………% tổng giá trị hợp đồng mà bên A đã thanh toán tương đương số tiền là:…………………………. VNĐ.

- Bên A còn phải thanh toán ………..% giá trị hợp đồng cho bên B tương đương số tiền: …………….. VNĐ.

Điều 3: Bảo hành

- Bên B có trách nhiệm bảo hành miễn phí ………. tháng tại nơi sử dụng tại …………….. Thời hạn bảo hành từ ngày ……… đến hết ngày ……….., bên B nhận được thông báo sự cố sau 48 -72 giờ sẽ có mặt tại nơi sử dụng để khắc phục sự cố.

- Bên B không bảo hành những hư hỏng do lỗi của người sử dụng như nước vào điều khiển, sai nguồn điện lưới, để người không có chuyên môn sử dụng máy, vv… hoặc do bên thứ ba sửa chữa thiết bị.

Điều 4: Chứng từ

Bên B đã xuất cho bên A:

- Hoá đơn GTGT số:……….. ngày ………….;

- Biên bản bàn giao_Bản gốc;

- Giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng _ Bản gốc + Bản chứng thực;

Điều 5: Hiệu lực thanh lý hợp đồng.

Ngay sau khi bên B nhận được đủ tiền theo điều 2 và hoàn trách nhiệm bảo hành tại điều 3 của biên bản thanh lý này, hợp đồng mua bán Số: ………….., giữa Công ty …………….. & Công ty …………….., đã ký ngày ………….., được coi là thanh lý và hết hiệu lực. Hai bên hoàn thành trách nhiệm với nhau;

Biên bản thanh lý Hợp đồng được lập thành 04 bản bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ....../......../....../..... ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ......... và Công ty....................................................................................................

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, chúng tôi gồm:

 BÊN ..........................................................................................................................

 CÔNG TY ..................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

 Đại diện bởi ông: ........................................................................................................

 Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại: .............................................................. Fax: .......................................

 MST: ...............................................................................(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 BÊN ...........................................................................................................................

 CÔNG TY ...................................................................................................................

 Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

 Đại diện bởi ông: .........................................................................................................

 Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc

 Số điện thoại: ............................................................. Fax: .........................................

 MST : ................................................................................................................(Sau đây gọi tắt là bên B).

 Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................. số: ....../......../....../200.ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:

 ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

 ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

 - Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 + Giá trị hợp đồng trước thuế:.........................................................................................

 + Thuế VAT:...................................................................................................................

 + Giá trị hợp đồng sau thuế:............................................................................................

 - Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên .................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../..........ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám đốc
ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

Biên bản thanh lý hợp đồng:

Biên bản thanh lý hợp đồng

Đánh giá bài viết
30 246.154
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm