Mẫu biên bản thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung của biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BIÊN BẢN
Thi hành Quyết định đưa vào Cơ sở chữa bệnh

Hôm nay, vào hồi giờ ............... ngày ....... tháng .......... năm ............

Tại .............................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. ................................... chức vụ ................. đơn vị ................................

2. ................................... chức vụ ................. đơn vị ................................

3. .................................... chức vụ ................. đơn vị ................................

Đại diện UBND cấp xã (hoặc nơi quản lý người đã có Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh): ........

Người làm chứng:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản về việc thi hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với:

Họ và tên: ........................................ Nam/Nữ.............; số CMND ............

Tên gọi khác: ........................................ Sinh ngày:..../..../....;

Nguyên quán: .............................................................................................

Nơi đăng ký thường trú: .............................................................................

Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................

Hành vi vi phạm pháp luật: ........................................................................

Đã có Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh số: .......

ngày .../.../.... của Chủ tịch UBND ............................................................1

Chúng tôi lập biên bản này để báo cáo và làm căn cứ. Biên bản được lập thành hai bản, một bản được lưu ở Công an cấp huyện và một bản gửi kèm hồ sơ đưa người vào cơ sở chữa bệnh.

Biên bản được lập xong hồi giờ cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người có mặt cùng nghe, không ai có ý kiến gì khác và ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ
(HOẶC NƠI QUẢN LÝ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi họ tên)

1 Cơ quan ra Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

Đánh giá bài viết
1 34
Thủ tục hành chính Xem thêm