Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh Biên bản thoả thuận góp vốn mới nhất

Giới thiệu

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được các thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn. Khi các bên muốn hợp tác kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác trong kinh doanh thì phải thoản thuận góp vốn thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh này nhằm hiện thực hóa vốn góp và tránh rắc rối về sau.

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Mẫu Hợp đồng góp vốn

Biên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất

 Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Mời các bạn tham khảo bản text của Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------- 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại……………………….......................……

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà………………..…………Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ……………..

Sinh ngày:.........................................................................................……...................

Chứng minh nhân dân số: ……...........…….. Ngày cấp ……...........……… Nơi cấp ……..

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

2. Ông, bà………………....……Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ………………....

Sinh ngày:.........................................................................................……...................

Chứng minh nhân dân số: ……..........…….. Ngày cấp ……...........……… Nơi cấp ………

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

3. Ông, bà.....................................Giới tính ...................................Quốc tịch: ............

Sinh ngày:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................... Ngày cấp ........................... Nơi cấp ..............

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ………………....……………………………………………………..........

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ……………………………….........

3. Thời hạn góp vốn: ……………………………………………………………………...............

4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………….......................

5. Cam kết của các bên: ………………………………………………………………………......

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: …………………………………………………………...............

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh