Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

2 33.688

Biên bản thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn, đồng thời phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo thay cho biên bản hủy hóa đơn.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Biên bản hủy hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A : ………………………....................................................................................................

Địa chỉ : ……………………….....................................................................................................

Điện thoại : …………………......……......……........ MST: ……………………………......……............

Do Ông (Bà) : ………………………......…….......... Chức vụ : ……………………......……......………

BÊN B : ……………………………...............................................................................................

Địa chỉ : ………………………......................................................................................................

Điện thoại : ..............……......……...................... MST: ………………………....……......……..........

Do:...........................................……......…….......Chức vụ : ..............……......…….......................

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ………….. ngày …………………

Lý do thu hồi : ………………………...............................................................................................

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B
Đánh giá bài viết
2 33.688
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm