Mẫu biên bản tiếp công dân

1 4.776

Mẫu biên bản tiếp công dân giải quyết tranh chấp

Mẫu biên bản tiếp công dân giải quyết tranh chấp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc tiếp công dân giải quyết tranh chấp. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm tiếp công dân, người tiếp công dân, diễn biến nội dung tiếp công dân... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tiếp công dân tại đây.

Mẫu biên bản tiếp công dân giải quyết tranh chấp

Mẫu biên bản tiếp công dân giải quyết tranh chấp

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản tiếp công dân giải quyết tranh chấp như sau:

TÊN CƠ QUAN

–––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

BIÊN BẢN
Tiếp công dân giải quyết tranh chấp (khiếu nại, tố cáo)
–––––––––

1. Thời gian: từ ..... giờ ..... đến ..... giờ ....., thứ ....... ngày ...... tháng ...... năm …...

2. Địa điểm: trụ sở ........................................................................., số ................, đường ............................................., phường ..........................., quận .................................................................

3. Thành phần tham dự .............................................................................

4. Người được tiếp:

- Họ và tên: ......................................................, sinh ngày ..... tháng ...... năm .......

- Số CMND: .................................., do Công an ........................................ cấp ngày ...... tháng ...... năm …...

- Địa chỉ cư trú: ...........................................................................................

5. Chủ trì: Ông/Bà .......................................... Chức vụ: ............................

6. Thư ký ghi biên bản: Ông/Bà ....................... Chức vụ: ..........................

DIỄN TIẾN BUỔI TIẾP CÔNG DÂN

I. Ông ............................. , thư ký cuộc họp:

Giới thiệu thành phần (theo Thư mời số .................../TM-......… ngày ...... tháng ...... năm …... ); nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội quy và phương pháp làm việc; các cơ quan báo cáo tình hình và đề xuất cách giải quyết.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. Ông ............................... , chủ trì phát biểu:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

III. Người tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) phát biểu:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

IV. Đại diện các cơ quan dự họp phát biểu:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

V. Kết luận của người chủ trì:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

VI. Người tranh chấp (khiếu nại, tố cáo) phát biểu (nếu có):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Buổi tiếp công dân kết thúc lúc …... giờ ....... phút cùng ngày, biên bản có đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí ký tên./.

NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP (ký tên, ghi rõ họ tên)

ĐD. CÁC CƠ QUAN DỰ HỌP

(ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ

(ký tên, ghi rõ họ tên)

   

THƯ

(ký tên, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 4.776
Thủ tục hành chính Xem thêm