Mẫu biên bản tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Mẫu biên bản ghi chép tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Mẫu biên bản ghi chép tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin bên giao, bên nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............. /BBTNHSTCGĐ

………….., ngày …. tháng ……. năm…….

BIÊN BẢN
TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Hồi ….. giờ ……. phút, ngày ……. tháng ………. năm 20 ……….

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định/giám định bổ sung /giám định lại số: …… ngày ….. tháng ………. năm ………. của ……………………………………………….

Tại: (tên, địa điểm giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định ………………………….....……

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/ Bà: ……………………….. Chức vụ: ……………………… Điện thoại: …………

Đại diện cơ quan: …………………………………………………………………………..

Bên nhận:

Ông/ Bà: ……………………….. Chức vụ: ……………………… Điện thoại: …………

Đại diện tổ chức Pháp y tâm thần: ……………………………………………………….

Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần của đối tượng:

Họ và tên: …………………… Năm sinh: …………. Giới tính: …………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần nêu trên.

2. ……. bút lục, được đánh số từ 01 đến .... (có bảng kê kèm theo);

Ngoài ra hai bên không giao, nhận tài liệu gì khác.

Biên bản được lập thành 02 bản, hoàn tất hồi …… giờ ….. phút, ngày ….. tháng ……. năm 20 …… Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Người Giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận chữ ký người nhận và đóng dấu

Mẫu biên bản ghi chép tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Mẫu biên bản ghi chép tiếp nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Đánh giá bài viết
1 51
Thủ tục hành chính Xem thêm