Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

1 104

Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là gì?

Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp kết quả sát hạch lái xe. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả thi sát hạch lái xe... Mẫu được ban hành theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XE

 

Ảnh chân dung nền xanh da trời 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng)

 

Họ và tên thí sinh:.......................Nam (Nữ)...................................

Sinh ngày ..... / ..... / ..... Quốc tịch:...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................

Nơi cư trú: .....................................................................................

Số giấy CMND (hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu): ....., ngày ..... / ..... / ..... tại: .................

Thi lấy giấy phép lái xe.....................hạng:.....................................

Học lái xe tại cơ sở đào tạo ...........................................................

 

 

………, ngày ….. tháng ….. năm …..
(Thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

 

I. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

 

 

 

II. KẾT QUẢ SÁT HẠCH TRÊN THIẾT BỊ MÔ PHỎNG

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

 

 

 

III. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE TRONG HÌNH

Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

 

 

 

IV. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG

Sát hạch kỹ năng lái xe trên đường

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

 

 

 

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch
Hạng.........Đạt … Không đạt …

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

........., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
TM. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 104
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm