Mẫu biên bản vi phạm hành chính về quản lý rừng

1 444

Mẫu biên bản về việc vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu biên bản về việc vi phạm hành chính về quản lý rừng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc vi phạm hành chính về quản lý rừng. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc vi phạm hành chính về quản lý rừng như sau:

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………/BB-VPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Về việc quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Căn cứ..............................................................................................................................

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm…….., tại ....................................................

1)…………………......chức vụ ………………………………đơn vị:.................................

2)…………………......chức vụ ………………………………đơn vị:.................................

3)…………………......chức vụ ………………………………đơn vị:.................................

Với sự chứng kiến của:

1)…………………………………………….địa chỉ:...........................................................

2)…………………………………………….địa chỉ:...........................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:................................................................................................................

Sinh ngày ….. tháng …… năm …… Quốc tịch: ………………Nghề nghiệp:...................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Giấy CMND/hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số: .....................................................

Cấp ngày:……………………………………………..Nơi cấp:...........................................

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:..............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Quy định tại:.........................................................................................................................

Cá nhân/Tổ chức bị thiệt hại:...............................................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:......................................................

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:...............................................................................

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:.................................................................

Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:....................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:..................................................................

.............................................................................................................................................

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi .... giờ….. ngày …. tháng …. năm….., được lập thành 3 bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do không ký biên bản: ....................................................................................................

Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà......................

…………………………trước ngày ... tháng ... năm ……….. để thực hiện quyền giải trình./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản về việc vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu biên bản về việc vi phạm hành chính về quản lý rừng

Đánh giá bài viết
1 444
Thủ tục hành chính Xem thêm