Mẫu biên bản vụ việc

14 77.262

Mẫu biên bản vụ việc

Mẫu biên bản vụ việc là mẫu văn bản ghi nhận nội dung vụ việc đã xảy ra trong nội bộ doanh nghiệp để làm căn cứ giải quyết các vấn đề liên quan. Mẫu biên bản vụ việc với các nội dung: thông tin người lập biên bản, người liên quan, người chứng kiến, thời gian, nội dung sự việc, kết quả xử lý vụ việc.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản vụ việc tại đây.

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Mẫu biên bản hòa giải

Mẫu biên bản vụ việc

Mẫu biên bản vụ việc
Mẫu biên bản vụ việc mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản vụ việc như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

                                          Mã hiệu:
Phiên bản:
Ngày ban hành:

BIÊN BẢN VỤ VIỆC

Hôm nay, hồi…… giờ ……. ngày ….. tháng …… năm ……

Tại:……………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

1- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:…………………

2- Ông (bà): …………………………………………………. chức danh:…………………

Người chứng kiến:

Ông (bà): ……………………………………………….…… chức danh:………………….

Số CMND:………………………. cấp ngày ……/……../…….. tại ………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………

Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà): ………………………………………………….…. chức danh:…………………

Số CMND:……………………….cấp ngày ……/……../…….. tại ……………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….…

Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………...........

Biên bản được lập thành ……. bản.

Biên bản kết thúc hồi ………. giờ ……. cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc, cùng ký tên dưới đây:

 Người chứng kiến  Người có liên quan Người lập biên bản
(ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên) 
Đánh giá bài viết
14 77.262
Thủ tục hành chính Xem thêm