Mẫu biên bản xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu biên bản về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu biên bản về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về cuộc họp xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung cuộc họp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã như sau:

UBND(1).......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....../BB-UB

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Hôm nay, hồi …… giờ ….. phút, ngày ………….. tháng ……….. năm ...................

Tại: ..........................................................................................................................

Dưới sự chủ trì của ông/bà: …………………………………., Chủ tịch UBND(1) ..................................... tiến hành họp về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên: ................................................................................................. nam/nữ;

Tên gọi khác: ...........................................................................................................

Sinh ngày …../……/…….; tại: ..................................................................................

Nơi cư trú: ................................................................................................................

Nguyên quán: ...........................................................................................................

Số CMND ……………………………..; ngày cấp: ………………; nơi cấp: ................

Dân tộc: ………………….; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: .............

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): .............................................................................

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông/bà: ……………………………… Chủ tịch UBND(1) chủ trì cuộc họp

2. Ông/bà: ……………………………… Trưởng Công an(1) .....................................

3. Ông/bà: ……………………………… đại diện MTTQ(1) ......................................

4. Ông/bà: ……………………………… đại diện Ban Tư pháp(1) ............................

5. Ông/bà: ……………………………… đại diện đơn vị dân cư cơ sở(1) .................

6. Ông/bà: ……………………………… đại diện gia đình người được đề nghị giáo dục.

7. Ông/bà: ……………………………… đại diện(3) ..................................................

8. Ông/bà: ……………………………… Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông/bà: …………………………………………., đại diện (2) ...................................

trình bày tóm tắt lý lịch, quá trình vi phạm pháp luật của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã và những biện pháp giúp đỡ, giáo dục đối với người đó (có bản đề nghị kèm theo).

2. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp:

....................................................................................................................................

3. Ý kiến của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã (nếu có):

....................................................................................................................................

4. Kết luận:

....................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày …… tháng .... năm ...................

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên cuộc họp nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH UBND(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG CÔNG AN(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
DÂN CƯ CƠ SỞ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN MTTQ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN TƯ PHÁP(1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN(3) ……….
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1), Xã, phường, thị trấn;

(2) Tùy từng trường hợp có thể là: Chủ tịch MTTQ; Trưởng Công an xã, đại diện đơn vị dân cư, đại diện cơ quan, tổ chức ….. có đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã trình bày trước cuộc họp;

(3) Tùy theo từng đối tượng được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục có thể là đại diện nhà trường. Do thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân; Hội cựu chiến binh, Ban Giáo dục, Ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải cơ sở.

Mẫu biên bản về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu biên bản về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Đánh giá bài viết
1 70
Thủ tục hành chính Xem thêm