Mẫu biên bản xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

1 2.982

Mẫu biên bản công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

Mẫu biên bản công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc xét công nhận cho học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra xét công nhận, thành phần tham gia, nội dung biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại đây.

Mẫu biên bản công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

Mẫu biên bản công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học như sau:

PHÒNG GD&ĐT .....................

TRƯỜNG ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN

XÉT CÔNG NHẬN HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

Năm học .........................

* Thời gian: ...........................................................................................................

* Địa điểm: ............................................................................................................

* Thành phần: Thành viên hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học:

1: ..........................................................................................................................

2: ..........................................................................................................................

3: ..........................................................................................................................

4: ..........................................................................................................................

6: ..........................................................................................................................

- Hiệu trưởng

- P. Hiệu trưởng

- Giáo viên

- GV chủ nhiệm lớp 5

- Tổ trưởng tổ 3,4,5; CN 5A

- Chủ tịch

- Phó chủ tịch

- Thư ký

- Uỷ viên

- Ủy viên

* Nội dung công việc:

I. Chủ tich Hội đồng thông qua các văn bản

- Thông tư số ............................ ngày...tháng....năm... của Bộ Giáo dục - Đào tạo;

- Công văn số ........................ ngày .... tháng .... năm .... của Sở Giáo dục – Đào tạo .......................... về việc thực hiện thông tư ........................ quy định về đánh giá học sinh tiểu học;

- Quyết định số .............. ngày .... tháng ... năm .... của Hiệu trưởng trường tiểu học ...........

II. Hội đồng tiến hành xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học

Kiểm tra đối chiếu giữa Sổ theo dõi chất lượng giáo dục của 2 lớp 5 với Danh sách học sinh đề nghị công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và thông tin ghi trong học bạ của học sinh.

1. Kiểm tra danh sách và hồ sơ học sinh lớp 5 dự xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm hoc ...................

- Tổng số học sinh dự xét: ............. Trong đó:

+ Nữ: ................................................................................................................

+ Dân tộc: .........................................................................................................

+ Con liệt sỹ: .....................................................................................................

- Tổng số học sinh có đủ hồ sơ và tiêu chuẩn theo quy định: ..........................

- Thông tin giữa Sổ theo dõi chất lượng giáo dục khớp với Học bạ và Danh sách học sinh đề nghị công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

2. Thực hiện xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

- Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo Thông tư ................ ngày...tháng...năm... của Bộ giáo dục và đào tạo, hội đồng đã tiến hành xem xét từng trường hợp để công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đối với học sinh dự xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Kết quả như sau:

Hoàn thành chương trình tiểu học: ............... Trong đó:

+ Nữ: ....................................................................................................................

+ Dân tộc: .............................................................................................................

+ Con liệt sỹ: .........................................................................................................

+ Số học sinh đã HTCTTH từ năm học trước nhưng chưa được xét: ..................

3. Lập danh sách học sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoàn thành chương trình tiểu học được lập thành 3 bản:

+ 01 bản gửi về phòng giáo dục và đào tạo.

+ 01 bản gửi cho trường THCS

+ 01 bản lưu tại trường.

Biên bản đã được thông qua và được toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí.

  ............, ngày...tháng...năm...
Chủ tịch Thư ký
Đánh giá bài viết
1 2.982
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm