Mẫu biên bản xử lí học sinh vi phạm trên lớp

1 15

Mẫu biên bản xử lí học sinh trên lớp

Mẫu biên bản xử lí học sinh trên lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xử lí học sinh vi phạm trên lớp. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của học sinh bị xử lí... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản xử lí học sinh trên lớp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

BIÊN BẢN

(V/v xử lí học sinh vi phạm trên lớp)

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm 201…...

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....................................................................

Thành phần gồm:

Họ và tên giáo viên: .............................................. dạy môn: ..................

Họ và tên học sinh vi phạm: ....................................................................

Đã phạm lỗi:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Học sinh vi phạm

Cán bộ lớp

Giáo viên bộ môn

Mẫu biên bản xử lí học sinh trên lớp

Mẫu biên bản xử lí học sinh trên lớp

1 15
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản xử lí học sinh vi phạm trên lớp để xem.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm