Mẫu biên bản

4 37.925

Mẫu biên bản chung 

Mẫu biên bản chung này sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong việc sử dụng biên bản. Mẫu biên bản chung giúp bạn ghi chép lại toàn bộ nội dung của cuộc họp, hội nghị, hội thảo... một cách chi tiết và cụ thể nhất. Dưới đây là mẫu biên bản thông dụng nhất, được dùng nhiều nhất, mời các bạn cùng xem.

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản giao hàng

Mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản làm việc

ĐẠI HỌC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BB-ĐH

Ngày      tháng      năm 20….

BIÊN BẢN
...................................................(1).....................................................

Thời gian bắt đầu.............................................................................................................................

Địa điểm...........................................................................................................................................

Thành phần tham dự........................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa)................................................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản):.............................................................................................................

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo hoặc một sự việc nào đó):..............................

..........................................................................................................................................................

Cuộc họp/hội nghị/ hội thảo/sự việc kết thúc vào .... giờ ...., ngày .... tháng .... Năm 20...../.

THƯ KÝ 
(Chữ ký)

(2)

Họ và tên

CHỦ TỌA 
(Chữ ký, dấu - nếu có)

(2)

Họ và tên

Nơi nhận:

-.......................;

- Lưu: VT, hồ sơ.

 

Ghi chú:

(1) Tên cuộc họp/hội nghị/hội thảo/sự việc. 

(2) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Đánh giá bài viết
4 37.925
Thủ tục hành chính Xem thêm