Mẫu C1-05/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu C1-05/NS - Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C1-05/NS - Mẫu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Mẫu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước như sau:

CƠ QUAN CẤP TRÊN...

CQ QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ …

LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước số...............ngày...................của cơ quan quản lý thu.........................................................................Mã CQ thu:.......................................................................................

Đề nghị KBNN A:...........................................................Tỉnh, TP:......................................................................................

1) Hoàn trả cho:............................................................Mã số thuế:.................................................................................

Địa chỉ:............................................................Quận/Huyện:........................................Tỉnh/TP:........................................

Lý do hoàn trả:..................................................................................................................................................................

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả:......................................................................................................................................

STT

Nội dung khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế GTGT

Mã NDKT

Mã chương

KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tiền

đã nộp

Số tiền được quyết định hoàn

               
               
               

Tổng cộng

   

Tổng số tiền được hoàn trả ghi bằng chữ:..........................................................................................

2) Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN:

Chi tiết nội dung khoản thu:

STT

Nội dung khoản thu NSNN

Mã số thuế

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo

Kỳ thuế/ Ngày Tờ khai/ Quyết định/ Thông báo

Mã TKKT

NDKT

Mã CQ thu

chương

KBNN nơi thu NSNN

Số tiền thu NSNN

                     
                     
                     
 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền nộp Ngân sách ghi bằng chữ:.....................................................................................................

3. Hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã bù trừ khoản phải nộp NSNN:

Bằng số:....................................................................

Bằng chữ:..................................................................

Hình thức hoàn trả bằng:              Tiền mặt                   Chuyển khoản

Chuyển tiền vào tài khoản số:......................................Tại Ngân hàng (KBNN) (B):.......................................................

(hoặc) trả tiền mặt cho:.....................................Số CMND/HC:.......................Cấp ngày.................. Nơi cấp:.................

 

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN

1. Hạch toán phần hoàn trả

- Niên độ hạch toán hoàn trả:

- Giảm thu NSNN c

- Chi NSNN c Mã NDKT: …….Mã chương………

Mã ĐBHC:………. Mã ngành KT:…….

nguồn NSNN

Định khoản

Số tiền

Nợ TK

Có TK

       
       
       
       
       
       
       

2. Hạch toán phần nộp ngân sách:

- Tại KBNN hoàn trả :

- Tại KBNN B: Mã KBNN:

- Mã ĐBHC :

-

...

 

       
       
       
       
       
       

3. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

- Tại KBNN: Mã KBNN:

- Tại KBNN: Mã KBNN:

...

       
       
       
       
       

4. Hạch toán báo Có KB nơi ghi thu (nếu có):

- Tại KBNN: Mã KBNN:

- Tại KBNN: Mã KBNN:

...

       
       
       
       
       

5. Hạch toán phần còn lại trả cho đối tượng thụ hưởng (số còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ):

 

       

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày........tháng ......năm ......

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc  

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày........tháng ......năm ......

Kế toán Kế toán trưởng 

 

Đánh giá bài viết
1 1.317
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm