Mẫu C1-07a/NS: Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, hoàn trả ngân sách nhà nước

Mẫu C1-07a/NS - Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, hoàn trả ngân sách nhà nước

1. Mẫu C1-07a/NS kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

CƠ QUAN THU

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN, HOÀN TRẢ NSNN

Điều chỉnh thu NSNN □ Điều chỉnh hoàn trả NSNN □

Mẫu số C1-07a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…..

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước: ……………….……………….. Tỉnh, TP: ……………………………..

THÔNG TIN Đ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh: ………………………. Mã cơ quan thu ………………………….

Địa chỉ:. …………………………………………………. Xã ....................... Quận/Huyện …………………..…. Tỉnh, TP ………………………………..

Do việc lập thông tin thu NSNN hoặc hoàn trả NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ………………. điều chỉnh lại như sau:

GNT/Lệnh hoàn trả

Mã số thuế

Lý do điều chỉnh

Thông tin chứng từ nộp NSNN/Lệnh hoàn trả

Đề nghị điều chỉnh

Số

Ngày

Mã TK
KT

Mã ND
KT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chư
ơng

Kỳ thuế

Số tiền

Mã TK
KT

Mã ND
KT

Mã CQ thu

Mã ĐBHC

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chnh:

- …

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm ..…...

CƠ QUAN THU
Ngày ... tháng ... năm .....

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C1-07a/NS kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước như sau:

CƠ QUAN THU

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:.......................................Tỉnh, TP:...............................................

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan đề nghị điều chỉnh:..................................Mã cơ quan thu..........................................

Địa chỉ:...........................................Xã Quận/Huyện..........................Tỉnh, TP............................

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN..............nộp tiền mặt tại ngân hàng........................nộp bằng chuyển khoản tại KBNN..............................nộp bằng chuyển khoản tại NH................................

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN.....................................................

GNT

Mã số ĐT nộp thuế

Lý do điều chỉnh

Thông tin đã hạch toán

Đề nghị điều chỉnh

Số

Ngày

Mã TKKT

Mã NDKT

CQ thu

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Mã TKKT

Mã NDKT

CQ thu

Mã chương

Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng

Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Đánh giá bài viết
2 13.218
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm