Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT được ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mẫu đối chiếu biên lai thu tiền này nêu rõ thông tin số biên lai, số tiền thu và các thông tin khác.

Nội dung cơ bản của mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT như sau:

BHXH…………….

BHXH…………….

Đại lý thu ………..

Mẫu C17-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

ĐỐI CHIẾU BIÊN LAI THU TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT

Số: ……………………..

Lập ngày.... tháng…… năm……………

STT

Số biên lai

S tiền thu

Quyển số

S

Ngày

BHXH

BHYT

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7 = 5 + 6

Tổng số tờ biên lai kèm theo: …….Tờ.

Tổng số tiền nộp: ……………………………….

(Bằng chữ: ……………………………………….)

Đại lý thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS)

a) Mục đích: để Phòng/Tổ Quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC.

b) Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ Quản lý thu cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập: căn cứ biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT của đại lý thu hoặc Phòng/Tổ KH-TC.

đ) Phương pháp lập: ghi đầy đủ các nội dung, tiêu thức trên đối chiếu.

e) Sau khi lập xong, thực hiện ký xác nhận, ghi rõ họ tên.

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Đánh giá bài viết
1 6.127
Sắp xếp theo
    Bảo hiểm Xem thêm