Mẫu C2-01a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu C2-01a/NS - Lệnh chi tiền

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C2-01a/NS - Lệnh chi tiền. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu lệnh chi tiền

Mẫu C2-01a/NS

Nội dung cơ bản của mẫu lệnh chi tiền như sau:

Cơ quan Tài chính

................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

LỆNH CHI TIỀN

Thực chi       Tạm ứng

Chuyển khoản      Tiền mặt

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày............................................................................

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước..................................................................................................

Chi Ngân sách Tài khoản:....................................................................................................

Mã TCNS Tên CTMT, DA:...................................................................................................

Mã CTMT, DA:.....................................................................................................................

Nội dung chi

Mã NDKT

chương

Mã ngành KT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

           
           
           
           

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.......................................................................................

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:............................................................................

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:.................................................................................

Tài khoản:......................................Tại KBNN(NH):..................................................

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Ngày.......tháng......năm ............

Kế toán trưởng Thủ trưởng

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày.......tháng......năm ............

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

 

Đánh giá bài viết
1 3.118
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm