Mẫu C2-03/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

2 46.349

Mẫu C2-03/NS - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

Mẫu C2-03/NS - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước như sau:

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG, ỨNG TRƯỚC 

Đơn vị:..............................................................................................................................

Tài khoản:...........................................Tại KBNN:.............................................................

Tên CTMT, DA:.................................................................................................................

Mã CTMT, DA:..................................................................................................................

Căn cứ số dư Tạm ứng Ứng trước o đến ngày....... /....... /…….. Đề nghị Kho bạc Nhà nước

Thanh toán số tiền đã Tạm ứng  Ứng trước chưa đủ ĐKTT  Thành Thực chi    Ứng trước đủ ĐKTT   Theo chi tiết sau:

STT

NDKT

chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số dư tạm ứng

Số đề nghị

thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

               
               
               
               
               
               
               
               

Tổng cộng

     

Tổng số đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:.................................................................................................

                                                                      Ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán trưởng                                                             Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên)                                                            (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Phần kho bạc nhà nước ghi

Đồng ý thanh toán tổng số tiền ghi bằng chữ.....................................................................................................

Bộ phận kiểm soát chi                                 Bộ phận Kế toán

Ngày....... tháng..............năm............                   Ngày....... tháng.........năm............

Kiểm soát        Phụ trách                  Kế toán         Kế toán trưởng         Giám đốc KBNN

Đánh giá bài viết
2 46.349
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm