Mẫu C2-05a: Giấy nộp trả kinh phí

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước . Mời các bạn tham khảo mẫu giấy nộp trả kinh phí dưới đây theo nghị định 11 dưới đây.

1. Giấy nộp trả kinh phí là gì?

Giấy nộp trả kinh phí dùng trong việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút (rút tạm ứng hoặc rút thực chi) vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này không được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và không được hồi lại số dự toán còn lại ở kho bạc).

2. Mẫu giấy nộp trả kinh phí

Giấy nộp trả kinh phí

Không ghi vào
khu vực này

 

 

Mẫu số 06
Ký hiệu: C2-05a/NS

Số: ………Năm NS: …………

GIẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ

Chuyển khoản □ Tiền mặt □

Đơn vị nộp:

Đề nghị KBNN: trích tài khoản:

Hoặc người nộp tiền:

để nộp trả kinh phí đã Tạm ứng □ hoặc Thực chi □

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền:

Quyết định số: ................ ngày:………

PHN KBNN GHI

1. Nợ TK:

Có TK:

2. Nợ TK:

Có TK:

3. Nợ TK:

Có TK:

Mã ĐBHC:

Thông tin nộp trả theo các chi tiết sau:

Tên dự án:........................................................................

Đơn vị rút dự toán/Chủ đầu tư:....................................

Tài khoản:...........................Tại KBNN: ……………………..

Tên CTMT, DA:........................................................................

Mã CTMT, DA: ...............Số CKC,HĐK: .............Số CKC, HĐTH: ………….

Nội dung

NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Năm kế hoạch vốn

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………

Ngày... tháng... năm...

Người nộp tiền

(ký, ghi họ tên)

Ngày tháng năm......

Kế toán trưởng

(ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHẦN KBNN GHI

□ 1. Nộp giảm chi NSNN

□ 2. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách:

Thu NSNN theo:.............. Mã NDKT: .....................Mã CQT: ..............Mã chương:.............

Ngày …..tháng. .....năm........

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

3. Mẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giấy nộp trả kinh phí

Chuyển khoản o Tiền mặt o

Đơn vị nộp:......................................................

Đề nghị KBNN: .........................trích tài khoản:............................

Hoặc người nộp tiền:.............................................................

để nộp trả kinh phí đã Tạm ứng...............hoặc Thực chi..................

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền:

TK 3521 (Kiểm toán NN) ...... TK 3522 (Thanh tra TC) ....... TK 3523 (Thanh tra CP) ....... TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác) ........

theo Quyết định số: ......................ngày:..............................

Thông tin nộp trả theo các chi tiết sau:........................................

Đơn vị rút dự toán:..................................................................

Tài khoản:............................ Tại KBNN:........................................

Tên CTMT, DA:

Mã CTMT, DA: .......................Số CKC, HĐK: ........................Số CKC, HĐTH:...................

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Người nộp tiền

Ngày …. tháng …. năm ...….

(Ký, ghi họ tên)

Đơn vị nộp tiền

Ngày …. tháng …. năm ...….

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

PHẦN KBNN GHI

1. Nộp giảm chi NSNN

2. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách:

Thu NSNN theo: .............Mã NDKT:............ Mã CQT: ...........Mã chương:...................

Bộ phận kiểm soát chi

Ngày .... tháng .... năm .......

Bộ phận kế toán

Ngày .... tháng .... năm .......

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
2 40.686
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm