Mẫu C2-06b/NS - Giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước

Giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước

Giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước là biểu mẫu C2-06b/NS về thủ tục rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước được ban hành theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. Đây là mẫu dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước mới nhất, mời các bạn tham khảo.

Mẫu rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước nghị định 11/2020

Không ghi vào
khu vực này

 

Mẫu số 16a4
Ký hiệu: C2-06b/NS

BỘ NGOẠI GIAO

GIẤY RÚT DỰ TOÁN KIÊM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ)

Thực chi □ Tạm ứng □

Tên đơn vị rút dự toán: ........................................................................................

Tài khoản: ........................................................... tại Sở Giao dịch KBNN.

Tên CTMT, DA: ............................ Mã CTMT, DA: .......................................

Nội dung

NDKT

Loại ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền

Nguyên tệ

Quy ra VNĐ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

Đồng thời ghi thu NSNN chi tiết như sau:

Cơ quan quản lý khoản thu: ..................................................

Mã chương: .... Mã số thuế: ........ Kỳ nộp phí, lệ phí: ..............

Nội dung

NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Loại ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền

Nguyên tệ

Quy ra VNĐ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: .......................

Có TK: ......................

Nợ TK: .......................

Có TK: ......................

Nợ TK: .......................

Có TK: ......................

Mã ĐBHC: ..................

Mã CQT: .....................

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ................................................................

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: .............................................................…......

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm ....

BỘ NGOẠI GIAO

Ngày ... tháng ... năm ....

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 233
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm