Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước

 Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước

Mẫu C2-12/NS - Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/Đ-CP về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước do Chính phủ ban hành.

Mẫu giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước mới nhất

Mẫu cam kết chi ngân sách nhà nước theo C2-12/NS ban hành theo Nghị định 11/2020.

Không ghi vào
khu vực này

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI NSNN

VNĐ □ Ngoại tệ □

KPTX □ KPĐT □

Mẫu số 04a
Ký hiệu: C2-12/NS

Số: ……………….

Năm NS: …………

Đơn vị đề nghị cam kết chi NSNN:..........................................................................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách/Mã dự án đầu tư: …………………………….

Tên dự án đầu tư:...................................................................................................

Mở tài khoản tại KBNN...........................................................................................

I. Thông tin chung về cam kết chi

Tên nhà cung cấp:

TK nhà cung cấp:

Tại Ngân hàng:

Số hợp đồng giấy:

Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực): …..

Mã số hợp đồng khung đã CKC:

Giá trị hợp đồng giấy:

Số tiền đã CKC các năm trước:

PHN KBNN GHI

 

Nợ TK:

Có TK:

Mã ĐBHC:

Số CKC, HĐK:

Số CKC, HĐTH:

Mã số NCC:

II. Thông tin chi tiết về cam kết chi

STT

NDKT

Cấp

NS

chương

ngành

KT

CTMT,

DA

Nguồn

NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền theo

nguyên tệ

Số tiền quy ra VNĐ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Tổng số tiền VNĐ bằng chữ: ……………………………………………………….

Tổng Số tiền nguyên tệ bằng chữ:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày... tháng... năm...

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày tháng năm......

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Kế toán trưởng

(ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Mẫu C2-12 /CKC

Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước như sau:

GIẤY ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI NSNN

VND     Ngoại tệ

KPTX     KPĐT

Đơn vị đề nghị cam kết chi NSNN:...................................................................................................

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách/Mã dự án đầu tư:..................................................................

Tên dự án đầu tư:...........................................................................................................................

Mở tài khoản tại KBNN...................................................................................................................

I. Thông tin chung về cam kết chi

Tên nhà cung cấp:..........................................................................................................................

TK nhà cung cấp:...........................................................................................................................

Tại Ngân hàng:...............................................................................................................................

Số hợp đồng giấy:.........................................................................................................................

Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực):.................................................................

Mã số hợp đồng khung đã CKC:..................................................................................................

Giá trị hợp đồng giấy:...................................................................................................................

Số tiền đã CKC các năm trước:....................................................................................................

II. Thông tin chi tiết về cam kết chi

STT

Mã NDKT

 

Mã cấp NS

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền theo nguyên tệ

Số tiền quy ra VNĐ

1

                 

2

                 
                   
                   

Tổng cộng:

   

Tổng số tiền nguyên tệ bằng chữ:........................................................................................

Tổng số tiền VNĐ bằng chữ:................................................................................................

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm ......

Ngày ... tháng ... năm ....

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

Kiểm soát Phụ trách Giám đốc 

 

Đánh giá bài viết
1 20.305
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm