Mẫu C3-01/NS giấy rút vốn đầu tư

Mẫu C3-01/NS - Giấy rút vốn đầu tư

Mẫu C3-01/NS - Giấy rút vốn đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mẫu giấy rút vốn đầu tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2020, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Giấy rút vốn đầu tư là gì

Giấy rút vốn đầu tư là chứng từ kế toán do đơn vị chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (gọi chung là chủ đầu tư) lập, gửi đến KBNN để rút vốn đầu tư (bao gồm cả vốn chương trình Mục tiêu có tính chất đầu tư và vốn đầu tư khác); Giấy rút vốn đầu tư được sử dụng để rút vốn đầu tư bằng chuyển Khoản hoặc bằng tiền mặt; là căn cứ để KBNN hạch toán chi ngân sách cho đầu tư phát triển.

2. Giấy rút vốn đầu tư mới nhất

Đây là mẫu đơn xin rút vốn đầu tư mới nhất vừa được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Không ghi vào
khu vực này

 

Mẫu số 16b1
Ký hiệu: C3-01/NS

GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Thực chi

Tạm ứng 

Chuyển khoản 

Tiền mặt tại KB 

Tiền mặt tại NH 

Ứng trước đủ điều kiện thanh toán

Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán

 

Tên dự án: .......... ..........................................................................................................

Chủ đầu tư: ..............................................MãĐVQHNS: ...............................................

Tài khoản: Tại KBNN: ...................................................................................................

Tên CTMT, DA: .............................................................................................................

.................................. Mã CTMT, DA:.............................. Số CKC, HĐK: .....................

Số CKC, HĐTH ...... Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ........... ngày ... / ... / ....

Nội dung

NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Năm

KHV

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

Thanh toán cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):

Mã số thuế: Mã NDKT: Mã chương:...........

Cơ quan quản lý thu: ....................................Kỳ thuế .........................

KBNN hạch toán khoản thu: .......................................................................................

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): .......................................................................................

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Tài khoản: ....................................... Mã CTMT,DA và HTCT:

Tại KBNN (NH): ..........................................................................................

Hoặc người nhận tiền:..........................................................

CMND số : ...................Cấp ngày: ................Nơi cấp:...........

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ...............................................................

PHẦN KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: ..............

Có TK: ..............

Nợ TK: .............

Có TK: ...............

Nợ TK: ...............

Có TK: ...............

Mã CQ thu: ........

Mã ĐBHC: ........

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK: ................

Có TK: ..............

Nợ TK: ..............

Có TK: ...............

Nợ TK: ...............

Có TK: ...............

Mã ĐBHC: .........

 

Ngày. tháng....... năm.........

Người lĩnh tiền mặt

(Ký, ghi họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm.....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

3. Mẫu giấy rút vốn đầu tư theo Thông tư 77/2017

Nội dung cơ bản của giấy rút vốn đầu tư như sau:

GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Thực chi    Tạm ứng

Ứng trước đủ đk thanh toán

Ứng trước chưa đủ đk thanh toán

Chuyển khoản

Tiền mặt tại KB

Tiền mặt tại NH

Tên dự án:.........................................................................................................

Chủ đầu tư:.......................................Mã ĐVQHNS:..........................................

Tài khoản:.........................................Tại KBNN:................................................

Tên CTMT, DA:..................................................................................................

Mã CTMT, DA:..................................Số CKC, HĐK:..........................................

Số CKC, HĐTH Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ngày…../……/

Nội dung

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

nguồn NSNN

Năm KHV

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

 

Thanh toán cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

(8)

(9)

                 
                 
                 

Tổng cộng:

     

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...............................................................................

Trong đó:..........................................................................................................

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):...................................................................................................

Mã số thuế:.......................................Mã NDKT:.......................Mã chương:..............................

Cơ quan quản lý thu:................................Mã CQ thu:.............................Kỳ thuế:.....................

KBNN hạch toán khoản thu:.........................................................................................................

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):..........................................................................................

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:.........................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

Tài khoản:.....................................Mã CTMT,DA và HTCT:........................................

Tại KBNN (NH):..........................................................................................................

Hoặc người lĩnh tiền mặt:...........................................................................................

CMND số:.....................................Cấp ngày:...................................Nơi cấp:..................

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):..............................................................

Bộ phận kiểm soát chi của KBNN Chủ đầu tư (Ban QL dự án)

Ngày..................tháng.................năm................                       Ngày....... tháng....... năm.........

Kiểm soát               Phụ trách                     Kế toán trưởng     Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên)     (Ký, ghi họ tên, đóng dấu

Người lĩnh tiền mặt

Ngày … tháng … năm …

(Ký, ghi họ tên)

KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày..............

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy rút vốn đầu tư

Giấy rút vốn đầu tư

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Đánh giá bài viết
1 19.387
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm