Mẫu C4-02a/KB Mẫu ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế

Mẫu C4-02a/KB - Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Mẫu C4-02a/KB - Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu ủy nhiệm chi theo Nghị định 11

Đây là mẫu ủy nhiệm chi mới nhất vừa được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP của chính phủ. Mẫu ủy nhiệm chi này áp dụng cho các trường hợp ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế.

Không ghi vào
khu vực này

ỦY NHIỆM CHI

Chuyển khoản □Tiền mặt tại KB □

Tiền mặt tại NH □

Mẫu số 16c1
Ký hiệu: C4-02a/NS

Lập ngày ... tháng ... năm ....

Đơn vị trả tiền: ....................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ......................................................................................

Tài khoản: ..........................................................….............................................

Mã nhà tài trợ: ....................................................................................................

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NS

Niên độ NS

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tống số tiền ghi bằng chữ: .................................................................................

Đơn vị nhận tiền: ................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................

Tải khoản: ...........................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ............................................…...............................

Hoặc người nhận tiền: ..........................................................................................

Số CMND: ………Cấp ngày: ................................................Nơi cấp: ..................

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày..... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày .... tháng ... năm ...

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền

(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

2. Mẫu ủy nhiệm chi theo Thông tư 77/2017

Mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Ủy nhiệm chi chuyển khoản chuyển tiền điện tử

Nội dung cơ bản của mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử như sau:

ỦY NHIỆM CHI
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày..... tháng....... năm.......

Đơn vị trả tiền:..................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):.............................................................................................

Tài khoản:...........................................................................................................................

Nội dung thanh toán

Số tiền

(1)

(2)

   
   
   

Tổng cộng

 

Tỏng số tiền ghi bằng chữ:.................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Tài khoản:..........................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):.............................................................................................

  ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN                                            KBNN A

                     BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI NGÀY …… BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY....

Kế toán trưởng  Chủ tài khoản         Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

NGÂN HÀNG A  GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán    Kế toán trưởng    Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán   Kế toán trưởng   Giám đốc

 

Đánh giá bài viết
4 53.356
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm