Mẫu C4-02b/KB Mẫu ủy nhiệm chi ngoại tệ

Mẫu C4-02b/KB - Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu C4-02b/KB - Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử mới nhất hiện nay. Mẫu C4-02b/KB được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

1. Mẫu ủy nhiệm chi ngoại tệ mới nhất

Đây là mẫu ủy nhiệm chi ngoại tệ mới được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020. Mẫu ủy nhiệm chi C4-02b/KB là mẫu ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ.

Không ghi vào
khu vực này

ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ)

Chuyển khoản

Tiền mặt tại ngân hàng □

Mẫu số 16c2
Ký hiệu: C4-02b/NS

Lập ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị trả tiền: .......................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ..........................................................................................

Tài khoản: ..............................................................................................................

Mã nhà tài trợ: .........................................................................................................

Nội dung thanh toán

Mã nguồn NSNN

Niên độ NS

Số tiền

Nguyên tệ

VND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ..................................

................................................................................................

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ..........................................

...............................................................................................

Đơn vị nhận tiền: ...................................................................

KBNN A GHI:

Nợ TK: ........................

Có TK: .......................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

Tài khoản: ..................................................... Tại KBNN(NH): ...................................

Hoặc người nhận tiền: ...............................................................................................

Số CMND: ........................ Cấp ngày: ....................... Nơi cấp: .................................

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày..... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày .... tháng ... năm ...

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Người nhận tiền

(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

2. Mẫu ủy nhiệm chi ngoại tệ theo Thông tư 77/2017

Nội dung cơ bản của mẫu ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử như sau:

ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ) CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

Lập ngày..... tháng....... năm.......

Đơn vị trả tiền:.......................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):...................................................................................

Tài khoản:................................................................................................................

Nội dung thanh toán

Số tiền

Nguyên tệ

VND

(1)

(2)

(3)

     
     
     

Tổng cộng

   

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:......................................................................................................

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ:.............................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:.....................................................................................................................................

Mã ĐVQHNS:..........................................Địa chỉ:....................................................................................

Tài khoản:....................................Tại Kho bạc Nhà nước (NH):.............................................................

     ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN                                   KBNN A

Bộ phận kiểm soát chi ngày ……                   Bộ phận kế toán ghi sổ ngày ....

Kế toán trưởng Chủ tài khoản      Kiểm soát   Phụ trách  Kế toán  Kế toán trưởng  Giám đốc

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........

Kế toán     Kế toán trưởng    Giám đốc

Mẫu ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Đánh giá bài viết
1 1.819
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm