Mẫu C40-BB: Phiếu thu

Mẫu C40-BB - Phiếu thu

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu C40-BB - Phiếu thu kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017. Mẫu C40-BB sẽ thay thế mẫu C30-BB. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của mẫu C40-BB phiếu thu như sau:

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:..................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Nội dung:...........................................................................................................

Số tiền:...........................................................................(loại tiền)

(viết bằng chữ):......................................................................................................

Kèm theo:..............................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số:......................................................................

- Bằng chữ:....................................................................................................

NGƯỜI NỘP

(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..

THỦ QUỸ

(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:..........................................................................................

+ Số tiền quy đổi:.........................................................................................

Phiếu thu

Đánh giá bài viết
1 10.890
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm