Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

1 5.018

Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Tên cơ quan (đơn vị):…………………..                                                                      Mẫu số: C66a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

                                                                                                                                     Số:……….

STT Họ và tên Số sổ BHXH Điều kiện tính hưởng Tiền lương tính hưởng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đơn vị đề nghị Chi chú
Số ngày nghỉ Số tiền 
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
A B C D 1 2 3 4 5 E
I Bản thân ốm ngắn ngày                
1                  
...                  
II Bản thân ốm dài ngày                
1                  
....                  
III Con ốm                
1                  
....                  
  Tổng cộng                

                                                                                                            Ngày……tháng…..năm……

   Người lập                                          Kế toán trưởng                            Thủ trưởng đơn vị

   (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                    (Ký, đóng dấu)

1 5.018
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm