Mẫu giấy cam kết

Mẫu giấy bản cam kết

Mẫu Giấy cam kết hay Bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên cần làm cam kết với nhau. Mời bạn đọc tải mẫu Giấy cam kết để tham khảo khi cần thỏa thuận cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý sau cũng như tìm hiểu Cách viết giấy cam kết đúng nhất.

Mẫu giấy bản cam kết

Mẫu cam kết

Mời các bạn tham khảo Mẫu giấy cam kết dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………….................................

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………...………..………...…………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………...………..………...…………………….

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :............................Ngày cấp: ..........................Nơi cấp:........

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………………………...

Nơi làm việc (nếu có): ……...…………….………………..……………………….……...……..

Điện thoại liên hệ: ……...…………….…………………………………………..…………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây….............................................………………………….

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………..

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………..

3…...…………….………………..…………………………..............……………………………..

4…...…………….………………..…………………………..............……………………………..

5…...…………….………………..…………………………..............……………………………..

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…...…………….………………..…………………………..............……………………………..

2…...…………….………………..…………………………..............……………………………..

3.................................................................................................................................

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

............., ngày ...... tháng ...... năm..........
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu Giấy cam kết được VnDoc tổng hợp và sưu tầm, bạn đọc cần chỉnh sửa nội dung hoặc viết thông tin trên mẫu Giấy cam kết thì có thể tải file định dạng .DOC về máy.

Đánh giá bài viết
150 758.546
Thủ tục hành chính Xem thêm