Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

1 36

Mẫu chứng chỉ về đào tạo đấu thầu cơ bản

Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản là mẫu chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về đào tạo đấu thầu cơ bản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU1

a) Mặt trong:

[GHI TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)]

[GHI TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO]

 

 

 

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ

(Dấu nổi

của cơ sở đào tạo)

 

 

 

 

 

Số: ___/___

_________2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

 

 

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

 

Chứng nhận: Ông (Bà)_____________________

Ngày sinh: _________Quê quán:_____________

Số CMND/thẻ căn cước/Số hộ chiếu:__________

Đã hoàn thành

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

 

Thời gian tổ chức:_________________________

Kết quả xếp loại: _________________________

 

___, ngày__tháng __ năm __

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

[Ký, họ tên và đóng dấu]

b) Mặt ngoài:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

 

 

 

CHỨNG CHỈ
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Kích thước chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản: 14,8 cm x 21 cm.

2. Ghi: “cấp lần đầu ngày….tháng…. năm…” trong trường hợp cấp chứng chỉ lần đầu. Ghi: “cấp lần đầu ngày….tháng….năm…., cấp lần thứ hai ngày…tháng…năm….” trong trường hợp cấp lại chứng chỉ ở dưới dòng ghi số, ký hiệu của chứng chỉ.

Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Mẫu chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 36
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm