Mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập

Mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập là gì? Mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập là gì?

Mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập là mẫu bản chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về hành nghề biên tập. Mẫu nêu rõ thông tin của chứng chỉ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BIÊN TẬP

 

Ảnh

(3 x 4cm)

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Cấp cho ông (bà):.............................................

Số định danh cá nhân hoặc số giấy chứng minh nhân dân………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………...………….……….

Nơi làm việc:.....................................................

Được hành nghề biên tập theo quy định của pháp luật về xuất bản./.

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Số CCHNBT:………………………..

 

CỤC TRƯỞNG

(Ký‎‎, họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập

Mẫu chứng chỉ hành nghề biên tập

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm