Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

1 63

Mẫu bản chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là mẫu bản chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về việc hành nghề hoạt động đấu thầu. Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU1

a) Mặt trong:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

 

 

 

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ

(Dấu nổi của Cục QLĐT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số: ___/___

_________2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

 

Chứng nhận: Ông (Bà)_____________________

Ngày sinh: _________Quê quán:_____________

Số CMND/thẻ căn cước/Số hộ chiếu:__________

Đã được cấp

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Lĩnh vực: _____________

Thời hạn sử dụng: 05 năm, kể từ ngày__tháng __ năm_3

(Quyết định số ..../QĐ-QLĐT ngày __tháng __ năm_ của Cục trưởng Cục QLĐT)

 

___, ngày__tháng __ năm __

CỤC TRƯỞNG CỤC QLĐT

[Ký, họ tên và đóng dấu]

 

b) Mặt ngoài:

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

 

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Kích thước chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: 14,8 cm x 21 cm.

2. Ghi: “cấp lần đầu ngày….tháng…. năm…” trong trường hợp cấp chứng chỉ lần đầu. Ghi: “cấp lần đầu ngày….tháng….năm….., cấp lần thứ hai ngày…tháng…năm….” trong trường hợp cấp lại chứng chỉ ở dưới dòng ghi số, ký hiệu của chứng chỉ.

3. Ghi theo ngày/tháng/năm của Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do bị rách nát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin thì thời hạn sử dụng ghi trên chứng chỉ cấp lại là 05 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ trước đó (ngày cấp của chứng chỉ bị rách nát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin).

Mẫu chứng chỉ về hành nghề hoạt động đấu thầu

Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 63
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm