Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Mẫu chứng chỉ về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Mẫu chứng chỉ về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa là mẫu chứng chỉ được lập ra để công nhận về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Mẫu chứng chỉ nêu rõ thông tin người được công nhận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu chứng chỉ về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa như sau:

Ảnh 3x4
(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

(…………………………(1)…………………………..)

Cấp cho Ông/Bà: ......................................................................................

Sinh ngày…../…./…….

Giấy Chứng minh nhân dân /Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ........

Do………………………. cấp ngày.../.../…….. tại .......................................

Đã đạt kỳ thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

Được tổ chức tại ………………………………….…………………ngày.../.../…… ……

Số hiệu chứng chỉ

… … …, ngày …… tháng ….. năm …..

(3)

(…………….(1)……………)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Người đứng đầu cơ sở đào tạo.

(2) Dán ảnh 3x4 của học viên và đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi (nếu có).

(3) Số, ký hiệu chứng chỉ do cơ sở đào tạo quy định.

Mẫu chứng chỉ về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Mẫu chứng chỉ về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Đánh giá bài viết
1 48
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm