Mẫu chương trình hành động cá nhân năm 2018

Mẫu kế hoạch hành động cá nhân năm 2018

Mẫu chương trình hành động cá nhân năm 2018 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn Đảng viên có thể xây dựng kế hoạch, viết bản cam kết hành động cá nhân trong năm mới hiệu quả.

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2018

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

ĐẢNG BỘ …………………                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ

TRƯỜNG ………………………                 ………, ngày tháng năm 20

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 20

Họ và tên: …………………………..

Chức vụ: …………………………….

Đơn vị công tác: …………………….

Căn cứ: công văn số …-HD/TƯ, ngày …/…/… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ………………….

Căn cứ: Công văn số …-CV/HU, ngày … tháng … năm … của Ban thường vụ Huyện ủy ……………… về việc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của các tổ chức và xây dựng Chương trình hành động của cá nhân.

Căn cứ: công văn số … -CV/ĐU V/v xây dựng chương trình công tác trọng tâm cùa tố chức và xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 20...

- Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương.

  1. Về tư tưởng chính trị

- Tôi luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Bản thân tôi tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; .

- Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm cơ quan,đơn vị.

  1. Về đạo đức, lối sống

- Về giữ gìn tư cách đảng viên, đoàn kết.

- Luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân .

- Nêu việc làm cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 - 10 - 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Bản thân tôi có lối sống trong sáng,lành mạnh,tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống,hành vi vi phạm đạo đức,nhân văn.

  1. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Nêu việc làm cụ thể để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cá nhân theo Nghị quỵết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vê tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

* Hạn chế:

- Trong công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế do thiếu kinh nghiệm

- Chưa thực sự mạnh dạn tham mưu với cấp trên trong công tác, còn rụt rè trong việc phê và tự phê bình

* Nguyên nhân:

- Còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn,

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

  1. Về trách nhiệm nêu gương

- Bản thân tôi luôn nêu gương,phát huy tính tiên phong của người Đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của nhà nước

- Luôn có lối sống trong sáng,lành mạnh,không vi phạm pháp luật gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trên địa bàn nơi cư trú

- Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06-03-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành "Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Hà Giang".Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

- Nêu việc làm cụ thể để thực hiện Quy định số 55-QD/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

- Tôi luôn nêu cao tinh thàn đoàn kết tập thể,đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong đơn vị.

- Trong giảng dạy tôi luôn trung thực, thật thà với học sinh, cũng như hồ sơ sổ sách của bản thân.

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm.

1 Là một Đảng viên sinh hoạt trong chi bộ nhà trường,bản thân tôi luôn gương mẫu nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

2 Là giáo viên giảng dạy môn Địa Lí 7(A, B, C, D); Địa Lí 6C bản thân tôi luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo đúng nội dung phân phối chương trình, chấp hành nghiêm túc sự phân công của ban giám hiệu và tổ chuyên môn

3 Vận động nhân dân và học sinh chấp hành chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

4 Tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân khi gặp thiên tai.

- Nêu cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

- Tôi luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, thật thà khiêm tốn.

- Bản thân luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc gì làm ảnh hưởng đến nhân cách đạo đức của bản thân .

- Không làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân cách của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

- Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cổ hủ, lạc hậu...........

- Bản thân tôi được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, bạn bè, được học sinh và nhân dân yêu quý.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                     Người xây dựng chương trình

………………………………………

………………………………………

.………………………………………

………………………………………

………………………………………

T/M CHI BỘ XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ      

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

T/M ………………………………….

(Ký, ghi rõ chức vụ, đóng dấu) 

Đánh giá bài viết
4 30.666
Thủ tục hành chính Xem thêm