Mẫu công điện mới nhất

1 1.347

Mẫu công điện của doanh nghiệp

Mẫu công điện là mẫu bản công điện được cơ quan, doanh nghiệp lập ra để ban hành một công điện hay quyết định của doanh nghiệp. Mẫu công điện nêu rõ cơ quan, doanh nghiệp ban hành công điện, nội dung của công điện ban hành, tên cơ quan nhận công điện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công điện của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu công điện

Mẫu công điện

Nội dung cơ bản của mẫu công điện như sau:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Số: /CĐ- … (3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

CÔNG ĐIỆN

………….. (5)………………

…………................................................................................................... (6) điện

………………….................................................................……………..; (7)

………………….................................................................………...……..

................................................. (8) ..........................................................

.................................................................................................................

............................................................................................................. ./.

Nơi nhận:
- …………;
- ……………;

- Lưu: VT, …. (9) A.xx (10)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công điện.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung điện.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người đứng đầu.

(7) Tên cơ quan, tổ chức nhận điện

(8) Nội dung điện.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
------------------------------------------------------

Đánh giá bài viết
1 1.347
Thủ tục hành chính Xem thêm