Mẫu công văn báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

1 506

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu là mẫu bản công văn được lập ra để báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu như sau:

UBND ...................

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ..............

V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: ……………(1)………….

Sở Công Thương nhận được …………(2)………….về việc báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu;

Sở Công Thương báo cáo như sau: (Phụ lục đính kèm).

Sở Công Thương gửi ……………(1)…………./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT; VP8.

GIÁM ĐỐC (3)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan yêu cầu báo cáo.

(2) Văn bản, cơ quan đề nghị báo cáo.

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Đánh giá bài viết
1 506
Thủ tục hành chính Xem thêm